ÜP 1919_0003/1
 
   
Gestaltet von Gotthard de Beauclair
 
Erstes Erscheinen:  1919 / IB  3 (1A), 21.-25.Tsd.
    
  
Jenne 75
 
 
 
   
Niechoj  ÜP 22.03
Zickzack-4. Das Original-Negativ-Muster ist hier positiv dargestellt
   
Lemnitz Seite 2
Gotthard de Beauclair (Steingravur)
   
IB-Hundert - Kästner Seite 308
Gotthard de Beauclair
  
 
 
  
zurück