00526  1  1.-10. Hutten 1938  ÜP rotbraun    64    5
00526  1  1.-10. Hutten 1938    64S    5
00526  2  11.-15. Hutten 1940 RSSL 29 mm  TSSchrift orange    64    5
00528  1  1.-10. Keller  TSSchrift grün  1938    75    5
00528  1  1.-10. Keller  1938    75.1    4
00528  2  11.-15. Keller  brosch längsgestreift 1942  0  3
00528  3  16.-25. Keller  1952    75    3
00529  1  1.-10. Latinische  1938  TS 2.Zeile "Lateinische..."    60    5
00529  1  1.-10. Latinische  1938  TS 2.Zeile "Römische..."    94    4
00529  1  1.-10. Latinische  1938  TS 2.Zeile "Römische..."    123    4
00529  1  1.-10. Latinische  1938  TS 2.Zeile "Lateinische..."    123    4
00529  2  11.-20. Latinische  1944  TS 2.Zeile "Römische..."    115    4
00529  2  11.-20. Latinische  1944  TS 2.Zeile "Römische..."    115S    4
00529  2  11.-20. Latinische  1944  TS 2.Zeile "Römische..."    115S1    4
00529  2  11.-20. Latinische  1944  TS 2.Zeile "Römische..."    115L    4

00529  4  31.-37. Römische  1959    237    4
00531  1  1.-10. Coolen  1938    53    4
00531  2  11.-20. Coolen  1938  ÜP rot    53.1    5
00531  2  11.-20. Coolen  1938  TSükl.    76.3    7

00531  3  21.-25. Coolen  1941    53.1    2
00531  4  26.-30. Coolen  1947    115    2
00531  4  26.-30. Coolen  1947    115S    2
00531  4  26.-30. Coolen  1947    115S1    2
00531  4  26.-30. Coolen  1947    115L    2

00531  5  31.-40. Coolen  1952    49.1    5
00532  1  1.-10. Ritter  1946  ÜP hellgrau    106    5
00532  1  1.-10. Ritter  1946  ÜP dunkelgrau    106    5
00532  1  1.-10. Ritter  1946  ÜP dunkelgrau  NUR Gut    106.1    5
00532  2  11.-20. Ritter  1946  brosch    78.1    2
00532  2  11.-20. Ritter  1946  brosch    78S    2
00532  2  11.-20. Ritter  1946  brosch    78S1    2

00532  2  11.-20. Ritter  1946  NUR GUT Brosch    94    2
00533  4  36.-45. Opferflamme  1941  NUR Gut    94    1
00533  5  46.-55. Opferflamme  1943    110    6
00534  2  11.-15. Wackenroder  KRIEGSZERSTÖRT   1939 
00535  2  11.-20. Moltke  1939    94    2
00537  1  21.-25. Rochefoucauld  1938    115    6
00537  1  21.-25. Rochefoucauld  1938    115S    6
00537  1  21.-25. Rochefoucauld  1938    115S1    6
00537  1  21.-25. Rochefoucauld  1938    115L    6

00537  2  26.-35. Rochefoucauld  1939  NUR GUT    115    2
00537  2  26.-35. Rochefoucauld  1939    115.1    2
00537  2  26.-35. Rochefoucauld  1939    115S    2
00537  2  26.-35. Rochefoucauld  1939    115S1    2
00537  2  26.-35. Rochefoucauld  1939    115L    2

00538  1  1.-10. Gestühl  1939    46    7
00538  3  16.-25. Gestühl  1943    63    5
00538  1  1.-10. Heine  1966    391    4
00539  1  1.-10. Mell, Stifter  1939  ÜP braun o. blau   115    4
00539  1  1.-10. Mell, Stifter  1939  ÜP braun o. blau   115S    4
00539  1  1.-10. Mell, Stifter  1939  ÜP braun o. blau   115S1    4
00539  1  1.-10. Mell, Stifter  1939  ÜP braun o. blau   115L    4
00539  2  11.-15. Mell, Stifter  1940   115   2
00539  2  11.-15. Mell, Stifter  1940   115S   2
00539  2  11.-15. Mell, Stifter  1940   115S1   2
00539  2  11.-15. Mell, Stifter  1940   115L   2

00539  4  1.-10. Bonaventura  1965    374.1    3
00540  3  16.-20. Schneider  mit Untertitel auf TS  1941    106.1    2
00540  3  16.-20. Schneider  mit Untertitel auf TS  1941    106    2
00540  4  21.-30. Schneider  ohne Untertitel auf TS  1942   106    1
00540  4  21.-30. Schneider  mit Untertitel auf TS  1942   106    1
00540  4  21.-30. Schneider  ohne Untertitel auf TS  1942   106.1    1
00540  5  31.-40. Schneider  1942  NUR GUT   106.1    1
00540  5  31.-40. Schneider  1942    106    1
00540  6  41.-60. Schneider  1943  brosch. mit Untertitel auf TS     57.1    2
00540  6  41.-60. Schneider  1943  brosch. mit Untertitel auf TS     106    2
00540  6  41.-60. Schneider  1943  brosch. ohne Untertitel auf TS     106    2
00540  6  41.-60. Schneider  1943  brosch. ohne Untertitel auf TS     57    2
00540  6  41.-60. Schneider  1943  brosch. ohne Untertitel auf TS     57.1    2
00540  7  61.-70. Schneider  1956    195    1
00542  1  1.-10. Hafis  1939    45S    2
00542  1  1.-10. Hafis  1939    45S1    2
00542  2  11.-15. Hafis  1940    45    2
00542  2  11.-15. Hafis  1940    45.1    2
00542  2  11.-15. Hafis  1940    45S    2
00542  2  11.-15. Hafis  1940    45S1    2

00543  2  11.-15. Aphorismen  NUR GUT  1939    94    2

00543  5  48.-97. Aphorismen  teils KRIEGSZERSTÖRT  1944  FP  3
00543  7  103.-112. Aphorismen  brosch  1950    106    1
00543  9  123-132. Aphorismen NUR GUT 1955    159    1
00543  9  123-132. Aphorismen  1955    159.1    1

00543  11  143.-152. Aphorismen  1964    159.1    2
00543  11  143.-152. Aphorismen  1964    198    2
00543  11  143.-152. Aphorismen  1964    236    2
00543  11  143.-152. Aphorismen  1964    250    2
00543  11  143.-152. Aphorismen  1964    250.1    2
00543  12  153.-172. (6. recte 12.Aufl.) Aphorismen NUR GUT  1982    661    3
00543  13  173.-175. Aphorismen  1986    196.1    5
00543  14  176.-177. Aphorismen 13. (recte 14.)Aufl  1987    196.1    2
00543  17  181.-183. Aphorismen 16. (recte 17.)Aufl  1993    196.1    2
00543  18  184.-185. Aphorismen 17 (recte 18.)Aufl   1996    196.1    2
00543  19  186.-187. Aphorismen 18. (recte19.)Aufl   1998    196.1    2
00543  20  19.Aufl  Aphorismen  recte 20.Aufl  2000    196.1    2
00543  21  20.Aufl  Aphorismen  recte 21.Aufl  2002    196.1    2
00543  22  21.Aufl  Aphorismen  recte 22.Aufl  2005    196.1    2
00543  23  22.Aufl  Aphorismen  recte 23.Aufl  20??     ??         2
00543  24  23.Aufl  Aphorismen  recte 24.Aufl  2010     ??         2
00544  3  21.-29. Frau Rat Goethe  1949  Karton  0  7
00544  4  30.-39. Frau Rat Goethe  1949 mit RS    110    1
00544  7  61.-67. Frau Rat Goethe  1954    159    1
00544  8  68.-72. Frau Rat Goethe  1960    159    1

00544  9  73.-79. Frau Rat Goethe  1966    268    2
00545  8  175.-194. Riemenschneider  1958  MIT OU    137    11
00545  8  175.-194. Riemenschneider  1958    137A    5
00546  1  1.-6. Gunnlaug  1939  ÜP dgraugrün     28    12
00546  1  1.-6. Gunnlaug  1939  ÜP dgraublau    28    12

00546  2  7.-10. Gunnlaug  KRIEGSZERSTÖRT  1940
00547  1  1.-10. Timmermans  1939    56.1    4
00547
  1  1.-10. Timmermans  1939    56.3    4
00547
  3  21.-30. Timmermans  1939    56    1
00547  3  21.-30. Timmermans  1939    56.1    1
00547  3  21.-30. Timmermans  1939    56.3    1
00547  4  31.-40. Timmermans  1940    56    1
00547  4  31.-40. Timmermans  1940    56.3    1

00547  4  31.-40. Timmermans  1940    60    1

00547  5  41.-50. Timmermans  Kaufhaus grün  1960  0  8
00548  2  11.-20. Kentauer  KRIEGSZERSTÖRT  1941 
00549  1  1.-20. Brehm, Wald  1939    95    6
00549  1  1.-20. Brehm, Wald  1939    95.1    6
00549  2  21.-30. Brehm, Wald  1943  brosch  TSR graugrün  89    5
00549  2  21.-30. Brehm, Wald  1943  brosch  TSR schwarz  89    5
00550  1  1.-50. Gebetbuch  TB mit 1939  ohne Schlusssatz über Blatt- und Schriftgröße  138.1    4
00550  1  1.-50. Gebetbuch  TB mit 1939  ohne Schlusssatz über Blatt- und Schriftgröße  138S    4
00550  1  1.-50. Gebetbuch  TB mit 1939  ohne Schlusssatz über Blatt- und Schriftgröße  138S1    4

00550  1  1.-50. Gebetbuch  TB mit 1939  mit Schlusssatz über Blatt- und Schriftgröße  138    4
00550  1  1.-50. Gebetbuch  TB mit 1939  mit Schlusssatz über Blatt- und Schriftgröße  138.1    4
00550  1  1.-50. Gebetbuch  TB mit 1939  mit Schlusssatz über Blatt- und Schriftgröße  138S    4
00550  1  1.-50. Gebetbuch  TB mit 1939  mit Schlusssatz über Blatt- und Schriftgröße  138S1    4
00550  2  51.-70. Gebetbuch  TB ohne Jahr   138.1    4
00550  2  51.-70. Gebetbuch  TB ohne Jahr   138S    4
00550  2  51.-70. Gebetbuch  TB ohne Jahr   138S1    4